0

எல்லா இடங்களிலும் இறைவன் இருக்கிறான் என்று நினைப்பவன் மற்ற மதத்தவரைப் பகைப்பானா?

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *