0

ஒருவரது எண்ணப் போக்கை (உபதேசத்தால் பெற்ற) ஞானம் மாற்றுகின்றது

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *